ANVISNINGAR

Heltidsstuderande vid högskolor och universitet kan ansöka om stipendium. Sökanden ska vara:

  • Finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.
  • Heltidsstuderande med svenska som modersmål eller studiespråk. En sökande som inte har svenska som modersmål ska studera vid svenskspråkig läroinrättning eller svenskspråkigt utbildningsprogram samt avlägga slutexamen på svenska.
  • Heltidsstuderande utomlands i ett ämne i vilket examen inte kan avläggas på svenska i Finland. Studiefonden stöder inte heltidsstudier utomlands vid engelskspråkiga kandidat- och magisterprogram om motsvarande studier kan avläggas på engelska i Finland.
Stipendier beviljas för grundstudier med första examen som målsättning. Om sökanden har avlagt en yrkes-, YH- eller kandidatexamen räknas studier som leder till magisterexamen också som grundstudier.

Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret. I särskilt motiverade fall kan stipendier även beviljas för femte studieåret.

Studiefonden prioriterar utbytesstudier och utlandspraktik. Stöd för utlandsstudier på heltid beviljas endast om motsvarande examen inte kan avläggas på svenska i Finland. Studiefonden beviljar också understöd för studiekostnader för heltidsstudier i Finland.

Observera att du kan få stipendium från Svenska studiefonden endast en gång!

Under länkarna uppe på sidan samt till höger hittar du information om bl.a. vem som kan ansöka om stipendium, prioriteringar, stipendiebelopp samt om själva ansökan på nätet.
 
OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte! 
 
Kontakta kansliet per telefon eller per e-post om du har frågor.
 

ANSÖKNINGSTID

Svenska studiefonden har ansökningstid en gång per år, alltid i februari. Nästa gång kan Svenska studiefondens stipendier ansökas i februari 2018. Ansökan ska gälla vår- och sommarterminen 2018 eller läsåret 2018-2019.