Ansökan

Studiefondens ansökningstid för studerande är årligen i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

Information om vem som kan söka, för vilka ändamål och stipendiebeloppen som beviljas finns under rubriken Studerande. Läs noggrant igenom anvisningarna och kontakta oss gärna om du har frågor.

Fyll i din ansökan noggrant!

Det är viktigt att din ansökan innehåller så mycket relevant information som möjligt för att vi ska kunna göra en bedömning om beviljande av stipendium. Tänk på att följande saker ska framgå ur din ansökan:

 • Budget, alltså hur du kommer att använda ett eventuellt stipendium
 • Studieplan
 • Studieframgång
 • Aktivitet i studentkår eller övrigt föreningsliv

Om du ansöker om stipendium för utbytesstudier ska du i din ansökan beskriva:

 • ändamålet för din utlandsvistelse
 • tidpunkten för utbytet
 • läroinrättningen du planerar utföra utbytesstudierna vid
 • hur länge studierna pågår och vilka kurser du ska studera under utbytet
 • vilka mål och förväntningar du har gällande din utlandsvistelse och hur du ämnar förverkliga dessa
 • nämn utbytesprogrammet (Erasmus, Nordplus etc) eller ifall du åker som s.k. free mover.

Om du ansöker om stipendium för utlandspraktik ska du i din ansökan beskriva:

 • ändamålet för din utlandsvistelse
 • tidpunkten för praktiken
 • vid vilket företag eller vilken organisation du planerar utföra praktiken
 • hur länge praktiken pågår och vilka arbetsuppgifter du kommer att ha under praktiken
 • dina mål och förväntningar för din utlandsvistelse och hur du ämnar förverkliga dessa

Om du ansöker om stipendium för heltidsstudier utomlands beskriver du dina studier (vad du studerar, hur långt du kommit i studierna osv.). Det viktigt att du informerar oss så utförligt som möjligt om ditt utbildningsprogram och hurdana motsvarande examen kan avläggas i Finland och på vilket sätt dessa skiljer sig från den examen du avlägger. Länka gärna till din högskolas webbsidor där vi hittar information om din utbildning.

Om du ansöker om stipendium för studier i Finland, beskriver du dina studier (vad du studerar, hur långt du kommit i studierna osv.) och vilka kostnader du kommer att täcka med det eventuella stipendiet. Nämn också om du har ett avlönat jobb. Om du ansöker om stipendium på basis av sociala skäl, ska du skicka in en bilaga där dessa bestyrks (se nedan).

BILAGOR

CV

Ladda upp din CV (meritförteckning) som bilaga till ansökan. Kom ihåg att nämna arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och andra meriter.

Särskilda sociala skäl

Vi kan bevilja stipendium på särskilda sociala grunder, till exempel åt sökande som har en extra svår ekonomisk situation, sjukdom eller hänvisar till andra sociala aspekter. Om du hänvisar till särskilda sociala skäl i din ansökan ska dessa bestyrkas. Om du till exempel hänvisar till sjukdom bestyrker du detta med ett läkarintyg. Informationen behandlas konfidentiellt och bilagorna förstörs efter avslutad ansökningsomgång. Eventuella intyg som bestyrker de sociala skäl som uppges i ansökan skickar du till Studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors) senast 1.4.2021. Det går också bra att skicka in bilagor per e-post till kontakt(at)studiefonden.fi eller bifoga dem i ansökan.

Free movers

Studerande som åker på utbyte som free movers ska skicka ett intyg till Studiefonden där det framgår att de inte ingår i ett utbytesprogram/att hemuniversitetet inte har ett avtal med utbytesuniversitetet. Free mover-intyget skickas till Studiefondens kansli (PB 439, 00101 Helsingfors) senast 1.4.2021.

ATT FYLLA I ANSÖKAN

Ansökningen görs elektroniskt på adressen ansokan.kulturfonden.fi

Du skapar egna användarkoder första gången du använder ansökningsprogrammet. Om du tidigare har ansökt om understöd från Svenska kulturfonden / Svenska studiefonden ska du inte registrera dig på nytt utan använda dina tidigare användarkoder.

Registrera dig som en enskild person (finns som ett alternativ) i ansökningsprogrammet.

Instruktioner för hur du fyller i ansökningsblanketten hittar du vid själva ansökan. Du fyller i din ansökan steg för steg och det går inte att skicka in en ofullständigt ifylld ansökan.

Du behöver inte färdigställa din ansökan genast utan du kan spara och öppna den flera gånger.

Du kan komplettera din ansökan under ett dygn efter att du sänt den.

Du får genast en bekräftelse per mejl på att din ansökan mottagits.

Du kan senare öppna din ansökan om du vill kontrollera vad du skrivit.

Du kan använda samma användarnamn och lösenord om du i framtiden vill ansöka om bidrag från Svenska kulturfonden. Då har du behändigt alla dina ansökningar på samma ställe.

OBS! Du kan endast göra en ansökan per stipendieomgång med ett ändamål!

OBS! Vi behandlar inte ansökningar som lämnats in för sent!

INLÄMNAD ANSÖKAN

Dina kontaktuppgifter

Fyll i din ansökan enligt instruktionerna i den elektroniska ansökan.

Kom ihåg att meddela vårt kansli ifall din e-postadress eller andra kontaktuppgifter ändras. Detta är viktigt eftersom all information, t.ex. besluten om stipendier, endast skickas ut till din e-postadress. Studiefonden har inte möjlighet att kontrollera om e-posten når dig eller inte. Du kan också själv uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in på ansokan.kulturfonden.fi och sedan välja ”Användaruppgifter”.  

Av säkerhetsskäl kan bara du själv ändra dina bankkontouppgifter.

Bedömning av ansökan

Då vi bedömer din ansökan beaktar vi ändamålet i din ansökan, din studie- eller praktikplan, din kostnadsplan och om du som sökande uppfyller Studiefondens kriterier

OBS! Vi behandlar inte ofullständiga ansökningar!

Beslut om stipendium

Studiefondens styrelse fattar beslut om stipendierna i maj och alla sökande meddelas om de blivit beviljade stipendium eller inte. Besluten skickas endast per e-post. Styrelsens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Enskilda avslag motiveras inte.

Läs om utbetalning av stipendiet och övrigt som gäller dig som har beviljats stipendium på sidan När du beviljats stipendium.