När du beviljats stipendium

Anvisningar för läroinrättningar finns här. Följande anvisningar gäller studerande.

Anhållan om förändring av ändamål

Ifall din situation har förändrats och du inte kan genomföra de planerade studierna/den planerade praktiken enligt beviljat ändamål, kan du anhålla om ”förändring av beviljat ändamål”. Undantag kan då beviljas på basis av en skriftlig anhållan.
Anhållan ska innehålla stipendiemottagarens namn, det nya ändamålet och en tydlig motivering till varför ändamålet har förändrats samt en uppdaterad kostnadsplan för det nya ändamålet. Anhållan skickas till Studiefondens kansli per e-post (kontakt@studiefonden.fi) inom ett år efter beviljat stipendium. Du får svar på din anhållan inom ett par veckor.

Anhållan om utbetalning


Anhållan om utbetalning av beviljat stipendium sker elektroniskt. En länk till den elektroniska anhållan om utbetalning finns i e-postmeddelandet om beviljat stipendium som skickas till alla stipendiemottagare. Du kommer till anhållan om utbetalning även genom att logga in i vårt ansökningssystem ansokan.kulturfonden.fi


Du ska lyfta ditt stipendium inom ett år efter att det har beviljats. Stipendium som inte mottagits inom ett år efter att det har beviljats återgår till Svenska studiefonden. Vid behov kan vi bevilja uppskov för att ta emot stipendiet. Anhållan om uppskov görs via länken i den elektroniska anhållan om utbetalning.


Notera att det kan ta minst 2-3 veckor innan stipendiebeloppet finns tillgängligt på ditt bankkonto.

Dessa bilagor ska bifogas till den elektroniska anhållan om utbetalning:

  • Om du har fått stipendium för dina studier i Finland eller för heltidsstudier utomlands ska du bifoga ett studieintyg/studieutdrag från universitetet/högskolan där det framgår att du är inskriven som heltidsstuderande vid läroinrättningen. Filformat pdf.
  • Om du har fått stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik ska du till anhållan om utbetalning av stipendium bifoga ett intyg från ditt hemuniversitet/din hemhögskola där det framgår att du är antagen till utbytet/praktiken och att utbytesstudierna/utlandspraktiken räknas tillgodo i din examen. På intyget ska också framgå längden på utbytet/praktiken. Filformat pdf.

Intyg och studieutdrag bör vara originalintyg eller bestyrkta kopior försedda med underskrift och universitetets/högskolans stämpel. Underskrift av anställd vid universitetet/högskolan går bra. Elektroniska officiella studieintyg godkänns också. Observera att utbetalningstiden för stipendiet blir avsevärt längre om intygen saknas eller det finns andra oklarheter.

OBS! Om det skett förändringar i dina planer för utbytesstudierna/utlandspraktiken sedan du gjorde din stipendieansökan ska du direkt meddela om dem till Studiefondens kansli på adressen kontakt@studiefonden.fi.
Meddela oss också om du inte tar emot stipendiet!

Redovisning


Alla stipendiemottagare ska redovisa för hur stipendiet har använts. Du gör redovisningen elektroniskt i ansökningssystemet. Då stipendiet betalats ut får du en länk till redovisningen via e-post.
Om du har fått stipendium för utbytesstudier/utlandspraktik ska du bifoga ett intyg över utförda studier/utförd praktik till redovisningen. Se vidare instruktioner i samband med den elektroniska redovisningen.
Du ska redovisa för hur du använt ditt stipendium senast inom ett år efter att du lyft stipendiet.
Du har också möjlighet att anhålla om uppskov med din redovisning.
Vänligen notera att Svenska studiefonden har rätt att kräva återbetalning av stipendier som inte redovisats inom utsatt tid.

För att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din e-postadress till universitetet/högskolan slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

Redovisning av stipendium till skattemyndigheterna


Svenska studiefonden meddelar samtliga stipendiemottagare till skattemyndigheterna, oberoende av stipendiebelopp.
I din skattedeklaration ska du själv meddela stipendiesumman du fått, stipendiets syfte samt bidragsgivare.

Hur stipendium påverkar FPA:s studiestöd och inkomstgränserna


Stipendiemottagare ska meddela FPA om erhållet stipendium. Detta görs genom att fylla i punkt 9 på FPA:s blankett ”förändrade omständigheter-OTMR”.

Stipendium från Studiefonden påverkar inte studiestödet direkt, men stipendiesumman adderas till din totala årsinkomst om ditt stipendium inte beviljats för utbyte inom ramen för ERASMUS, NORDPLUS eller annat utbytesprogram. Stipendierna för dessa utbyten påverkar INTE dina inkomstgränser. Men i övriga fall kan stipendiesumman således utgöra en bidragande orsak till att dina totala årsinkomster överskrider gränsen för att kunna lyfta studiestöd i normal ordning under hela året. Närmare uppgifter fås från FPA.