Läroinrättningar

Anvisningar för läroinrättningar


Svenskspråkiga gymnasier, skolor inom andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till heltidsstuderande vid läroinrättningen.

Längre ner på sidan hittar du närmare information om kriterier, bidragsbeloppen samt övriga praktiska instruktioner. Här kommer man till den elektroniska ansökningsblanketten (välj Svenska studiefonden – läroinrättningar).

Ansökningstid för understödet är i januari varje år. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.


Frågor som gäller understöd för läroinrättningar kan riktas till specialsakkunnig Sonja Ollas-Airinen, tfn 050 3799 044, sonja.ollas-airinen@bmr.fi

Kriterier


Understödet utdelas som elevstipendier till elever som studerar på heltid för att avlägga examen vid läroinrättningen. Elever som studerar vid folkhögskolornas ett- eller tvååriga utbildningsprogram kan också omfattas av stipendierna. Eleverna bör ha svenska som modersmål eller studiespråk. Observera att de elever som tilldelas stipendium med hjälp av Studiefondens bidrag får vara högst 25 år gamla enligt bidragsdonatorns stipulationer.

Vid utdelning av elevstipendierna och val av stipendiemottagare beaktas i främsta hand elevernas socioekonomiska ställning. Studieframgång, elevkårsverksamhet och övrigt samhällsengagemang kan också beaktas. Studiefondens understöd kan även användas för att betala t.ex. en enskild elevs deltagande i en studieresa eller för anskaffning av studielitteratur för en enskild elev. Stipendierna får dock gärna fördelas på flera elever.

Ändamål och belopp


Studiefondens understöd beviljas till svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till heltidsstuderande vid läroinrättningen.

Understödets storlek bestäms främst av antalet elever vid läroinrättningen. Studiefondens styrelse kan även beakta andra faktorer vid beslut om understödets storlek.


Inlämnad ansökan


LÄROINRÄTTNINGENS KONTAKTUPPGIFTER

Fyll i den elektroniska ansökan enligt instruktionerna i ansökningsblanketten.
Kom ihåg att meddela kansliet ifall e-postadressen eller andra kontaktuppgifter ändras. Detta är viktigt eftersom all information, t.ex. besluten om bidrag, endast skickas ut till den e-postadress som uppgetts i ansökan. Man kan också själv sköta uppdateringarna. Gå in på ”ansökan på nätet” via www.kulturfonden.fi, logga in dig och ändra kontaktuppgifterna vid ”användaruppgifter”.
OBS! Ändringar i bankkontouppgifter kan av säkerhetsskäl endast göras av sökanden själv.

BESLUT OM UNDERSTÖD


Beslut om understödet fattas av Studiefondens styrelse i mars och alla sökande meddelas då om de blivit beviljade understöd eller inte. Besluten skickas till den e-postadress som finns i ansökan. Styrelsens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Beviljat understöd


ANHÅLLAN OM UTBETALNING


Anhållan om utbetalning av understöd sker elektroniskt. En länk till den elektroniska anhållan om utbetalning finns i e-postmeddelandet om beviljat understöd som skickas till alla understödsmottagare.

Understödet ska mottas inom ett år efter att det har beviljats. Understöd som inte mottagits inom ett år återgår till Svenska studiefonden. Vid behov kan uppskov med att ta emot understödet beviljas. Anhållan om uppskov görs via den elektroniska ansökan.

Notera att det kan ta minst 2-3 veckor innan bidraget finns tillgängligt på bankkontot.

REDOVISNING


Alla understödsmottagare bör redovisa för hur bidraget har använts. Redovisningen sker elektroniskt. Då understödet betalats ut skickas en länk till redovisningen via e-post. Till redovisningen bifogas en lista över de elever vid läroinrättningen som fått ett stipendium med hjälp av Studiefondens understöd. På listan uppges elevens namn, stipendiebelopp samt motivering till beviljat elevstipendium. Redovisning av använt understöd ska göras senast inom ett år efter att understödet har betalats ut.
Man har också möjlighet att anhålla om ett års uppskov med redovisningen.

ANHÅLLAN OM UPPSKOV MED UTBETALNING AV UNDERSTÖDET

Vid behov kan uppskov med utbetalningen av understödet beviljas. Anhållan om uppskov görs via den elektroniska ansökan.

INFORMATION OM BEVILJAT UNDERSTÖD TILL SKATTEMYNDIGHETERNA

Svenska studiefonden meddelar samtliga understödsmottagare till skattemyndigheterna, oberoende av bidragets storlek.