Om Studiefonden

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Sökande ska vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är varje år i februari.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Dessa fem är bidragsgivare till Studiefonden och alla är representerade i Studiefondens styrelse.

EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) har trätt i kraft 25.5.2018. Svenska studiefonden lyder administrativt under Svenska kulturfonden och följer Kulturfondens registerbeskrivning. Se www.kulturfonden.fi. Om man vill kontrollera uppgifterna i ansökningssystemet, kan man logga in i systemet via ansokan.kulturfonden.fi. På flikarna Användaruppgifter och Personuppgifter finns instruktioner för hur man hämtar data som finns i ansökningssystemet. Eventuella frågor riktas till kansliet(at)kulturfonden.fi.

Studiefondens kansli finns i Svenska kulturfondens lokaliteter på Georgsgatan 27 i Helsingfors.

Specialfonder

Studiefondens stipendium beviljas antingen ur den allmänna fonden eller ur en specialfond. Specialfonderna har av donatorn bestämda utdelningsvillkor.

573 ÖVERINGENJÖR HARALD BACKMANS FOND

Stipendier åt svenskspråkiga studerande vid teknisk högskola eller tekniskt institut eller åt diplomingenjörer som fortsätter sina studier vid teknisk högskola.

264 J G BERGBOMS STIPENDIEFOND

Stipendier till obemedlade och strävsamma unga personer med svenskt modersmål som bedriver högre lantbruksstudier i eget eller främmande land, främst Skandinavien.

514 ELSA BONSDORFFS OCH RUNA MELANDERS FOND

Stipendier i första hand till studerande som utbildar sig till hushållslärare och husmödrar.

603 GUNHILD OCH EUGEN BYMANS MINNESFOND

Stipendier främst till studerande manliga studenter från forna Vasa Svenska Lyceum eller samma skolas efterträdare. Studerande bör tillhöra Svenska Folkpartiet.

528 HILMA OCH HJALMAR DAHLBERGS TESTAMENTSFOND

Stipendier eller studieunderstöd åt medicinestuderande med svenska som modersmål och hemspråk.

326 GERDA EHRSTEDTS FOND FÖR MEDICINESTUDERANDE

Stipendier till svenskspråkiga, kvinnliga medicinestuderande, främst från Österbotten.

689 C-G EKHOLMS TESTAMENTSFOND

För stipendier och understöd till skötsamma framåtsträvande finlandssvenska ungdomar från västra Nyland för deras utbildning.

698 SOLVEIG OCH THORVALD ENBERGS TESTAMENTSFOND

Stipendier och understöd för befrämjande och understödande av yrkesutbildning bland svenskspråkiga ungdomar från jordbrukarhem i västra Nyland (från och med Kyrkslätt i öster till och med Bromarf och Hangö i väster), vilka utbilda sig för jord- och skogsbruk.

597 REKTOR J M GRANITS FOND

Stipendium till studerande eller elev i klassiska språk, antikens historia eller för vetenskapligt arbete med anknytning till klassisk tid. 

566 GEORG HELENIUS MINNE

Tre eller flera stipendier till mindre bemedlade studerande vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

611 GUSTAF EDVARD HOLMQVISTS FOND

Stipendier till svenskspråkiga musik- och/eller jurisstuderande.

535.1 EIRIK HORNBORGS MINNESFOND II

Stipendier till framgångsrika svenskspråkiga studerande som utbildar sig för lärarbanan.

624 TORA LINDEBERGS FOND

Stipendier till svenska studerande (främst teologiestuderande samt konst- och musikstuderande).

502 BIRGER OCH HJÖRDIS LINGONBLADS STIPENDIEFOND

För naturvetenskapliga studier, främst biologiska.

110 JOSEFINA VIKTORIA OCH LONNY LOJANDERS FOND

För utbildning för unga medellösa flickor från Nyland.

439 SOFIA OCH REGUEL LUNDQVISTS TESTAMENTSFOND

För bekostnad av skolgång för en elev vid någon svensk skola i landet, främst skolorna i Kotka, Björneborg eller Tammerfors eller annan finskspråkig trakt.

552 ELISABETH OCH EMIL MELLENIUS’ STIPENDIEMEDEL

Stipendier till svenskatalande odontologiestuderande.

448 RUTH OCH SIGURD NIELSENS TESTAMENTSFOND

Studiebidrag till svensktalande manliga studerande, helst från Kotka med omnejd.

524.1 HENRIK NYSTÉNS TESTAMENTSFOND II

Stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.

547 ANNA OCH THYRA SJÖBERGS TESTAMENTSFOND

Studiestipendier till svenskspråkiga ungdomar från Nystadsregionen.

498 SASKIA STENIUS MINNESFOND I

Studiestöd till personer vilkas modersmål är svenska eller vilka bedriver studier på svenska språket.

376 SVENSKA SAMSKOLANS I TAVASTEHUS MINNESFOND
Studiebidrag för svensktalande barn från finska trakter, företrädesvis från Tavastland, vilka besöka svensk lärdomsskola på annan ort.

479 SIGRID OCH GUNNAR SÖDERSTRÖMS MINNESFOND
Stipendier till mindrebemedlade svenskspråkiga studerande.

543 ELIS J WESTERGÅRDS STIPENDIEFOND

Stipendium till elev vid svensk utbildningsanstalt i västra Nyland.

647 MAKARNA KARIN OCH EDMUND WESTMANS FOND
Ett eller flere stipendier till svenskspråkiga universitetsstuderande vilka bedriver framgångsrika studier i svenska, tyska respektive franska språken och litteraturen.

359 HENRIK ERIK ÅKERMANS MINNESFOND
Till förtjänta svensktalande, svensksinnade medicinestuderande i Finland.

644 LYDIA E ERIKSSONS FOND

Understöd till svenska kvinnors utbildning.