Studerande

Svenska studiefondens ansökningstid för studerande är årligen i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

Ändamål

Du kan ansöka om Svenska studiefondens stipendium för:

 • utbytesstudier/utlandspraktik (2-12 mån.) som räknas tillgodo i examen i Finland.
 • studierelaterade kostnader i Finland (t.ex. studiematerial, litteratur, dator, resekostnader mellan studie- och hemort, hyror, uppehälle).
 • heltidsstudier utomlands (max. 12 mån.) i ett ämne i vilket kandidat- eller magisterexamen inte kan avläggas i Finland.

Allmänna kriterier för Svenska studiefondens stipendium

 • Du kan få Svenska studiefondens stipendium endast en gång
 • Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
 • Du ska vara heltidsstuderande vid kandidat- eller magisterprogram vid högskola eller universitet
 • Du ska ha svenska som modersmål eller studiespråk
 • Du ska studera för din första examen på samma utbildningsnivå (Exempel: Om du har avlagt kandidatexamen och nu studerar för magisterexamen inom samma utbildningsområde, räknas detta som din första examen.)
 • Du ska vara på ditt andra, tredje eller fjärde studieår (gäller inte sökande inom medicin, odontologi, lant- och skogsbruk, lärarstudier eller det sociala området). I särskilt motiverade fall – t.ex. sjukdom, militärtjänstgöring, föräldra- eller vårdledighet- kan stipendium beviljas för första eller femte årets studerande.
 • Utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen vid hemhögskolan eller –universitetet prioriteras

  Läs också våra allmänna kriterier!
 • Understöd för utlandsstudier på heltid (då hela examen avläggs utomlands) beviljas endast om motsvarande examen överhuvudtaget inte kan avläggas i Finland.
 • Undantag: Medicin, odontologi, lant- och skogsbruk, veterinärmedicin med inriktning produktionsdjur, lärarstudier

  Läs också våra allmänna kriterier!

Du kan få stipendium för:

 • Studiekostnader för heltidsstudier i Finland (t.ex. studiematerial, litteratur, dator, resekostnader mellan studie- och hemort, hyror, uppehälle)
 • Oavlönat examens- eller pro-gradu arbete eller oavlönad praktik (eventuella inkomster för examens-/pro-gradu arbete eller praktik får inte överstiga 600 euro/mån. brutto)
 • Distansstudier vid kandidat- eller magisterprogram vid utländska högskolor och universitet beviljas understöd i denna kategori (stipendier för studier i Finland), eftersom en stor del av studierna avläggs hemifrån via webben med i medeltal 1-3 närstudietillfällen/termin vid värduniversitetet utomlands. Vid behandlingen av dessa ansökningar följs de prioriteringar gällande studieområde som gäller för heltidsstudier i hemlandet.


I utdelningen av stipendier för studier i Finland prioriterar Svenska studiefonden följande utbildningsområden:

 • lärarstudier: klass- och specialklasslärare, speciallärare, ämneslärare grundstudier på kandidat- eller magisternivå
 • småbarnspedagogik (lärare i småbarnspedagogik)
 • musikpedagogik
 • det sociala området (socialt arbete, socionomer)
 • logopedi
 • psykologi
 • biblioteksvetenskap (bibliotekariestudier)
 • offentlig förvaltning, offentlig rätt, statskunskap
 • konst och kultur
 • polisstudier
 • sjukskötarstudier

Svenska studiefonden beviljar också stipendier ur specialfonder med vissa villkor och på basis av dessa kan studerande inom följande studieområden beviljas understöd:

 • agronomi och agrologi
 • biologi och biovetenskaper
 • ekonomi
 • juridik
 • klassiska språk eller antikens historia
 • medicin, odontologi och sjukvård
 • restonomstudier YH, näringslära, livsmedelsvetenskap
 • pedagogik
 • svenska, tyska samt franska språken och litteraturen
 • tekniska vetenskaper
 • teologi

Vissa specialfonder kan ha sökandens hemort som ett villkor för beviljande av understöd, därför frågar vi i vår ansökan vilken din hemort är.
Du kan läsa mer om våra specialfonder här.


Läs även våra Allmänna kriterier!

Vi beviljar inte stipendier:

 • Åt sökande som tidigare har fått vårt stipendium
 • För folkhögskolestudier, gymnasiestudier eller grundläggande yrkesutbildning.
 • För heltidsstudier utomlands vid kandidat- eller magisterprogram i ett ämne i vilket examen kan avläggas Finland.
 • För första studieåret eller femte/högre studieår (med undantag för medicine- och odontologiestuderande samt studerande inom lant- och skogsbruk).
 • För fortbildning, deltidsstudier, kurser eller ettåriga utbildningar, med undantag för ettåriga magisterprogram som utgör en direkt fortsättning på avlagd yrkeshögskole- eller kandidatexamen.
 • För utlandsstudier/praktik som är kortare än 2 månader (8 veckor).
 • För deltagande i konferenser
 • För licentiatarbeten, doktorsavhandlingar eller forskning
 • retroaktivt. Detta betyder att en ansökan som lämnas in ska gälla samma års vår- och sommartermin eller följande läsår.
 • För avlönat pro gradu-arbete eller avlönad praktik (eventuell bruttolön/arvode för pro gradu-arbete/praktik får inte överstiga 600 euro/mån. brutto).

Riktgivande stipendiebelopp


Utlandsstudier eller utlandspraktik:
Stipendiebeloppet bestäms av både utbytes- eller praktikorten och längden på utlandsvistelsen. Studiefonden beviljar understöd endast för den tid utbytesstudierna/ utlandspraktiken aktivt pågår vid läroinrättningen/praktikplatsen. Utbytesstudiernas /utlandspraktikens längd ska framgå tydligt i ansökan.


Riktgivande belopp för 2-6 månaders vistelse
Europa: 500-1000 €
Övriga världen: 700-1200 €

Riktgivande belopp för 7-12 månaders vistelse
Europa: 1000-1500 €
Övriga världen: 1200-2000 €

Studierelaterade kostnader i Finland:
Stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland (hyror, uppehälle, material, litteratur osv.) uppgår till 500-1000 €.

Läs våra instruktioner om ansökan här.